Gereformeerd Venster

De lezer heil,

Binnen de gereformeerde gezindte is op vrijwel alle terreinen een afvlakking en vervlakking van de principiële standpunten van eertijds te ontwaren. Niet zelden worden er zelfs inzichten geproclameerd en praktijken beoefend die tegenstrijdig zijn met die van onze vaderen. U kunt denken aan de positie van de vrouw, de theocratie, de seksualiteit, de heiliging van de dag des Heeren, de schepping, een veranderde wijze van Schriftuitleg enzovoorts. Dit alles is een gevolg van de geesteloosheid van het grootste deel van onze gezindte - de leiders en spraakmakers voorop. Hebben wij een roeping om een positief tegengeluid te laten horen? Wij denken van wel. In feite zouden wij tot een actualisering van het streven van de Nadere Reformatie willen komen. De bovengenoemde nood heeft een aantal mensen uit diverse kerkverbanden tot elkaar gebracht. De gedachtewisseling heeft geleid tot het besluit om een helder geluid te laten horen door middel van een tweewekelijkse rondzendbrief per e-mail, die de naam Gereformeerd Venster heeft gekregen. Daarin willen wij vanuit het oude gereformeerde standpunt dat de Bijbel van kaft tot kaft Gods Woord is en in aansluiting bij wat onze godzalige voorvaderen hebben gezegd en geschreven licht werpen op zaken die in de vorige alinea zijn genoemd, maar ook op bijvoorbeeld: de huisgodsdienst, de identiteit en de praktijk van het reformatorisch onderwijs, de dreigende overheidsinbreuk in kerken en dergelijke. Daarbij willen wij bewust het gezag van de Schrift niet ondermijnen door veranderde tijdsomstandigheden en een andere samenstelling van de Nederlandse maatschappij als uitgangspunt te nemen. Wij zullen principiële beschouwingen geven, maar het is ook onze bedoeling om de actualiteit te belichten. Denk bijvoorbeeld aan de noodwet die een burgemeester de bevoegdheid geeft om een kerkdienst te laten verstoren en te doen beëindigen en aan de eerste vrouwelijke SGP-wethoudster! Als u dit initiatief wilt ondersteunen, kunt u zich voor de toezending van de nieuwsbrief melden bij info@gereformeerdvenster.nl

W.J. op 't Hof

Lees de laatste edities van de nieuwsbrief